ชุดตรวจฯ"จีที"
"GT" Pesticide test-kit

ตารางที่1

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 
 

ประสิทธิภาพของชุดตรวจ"จีที"


ตารางที่1 : ให้ผลที่พบว่าไม่ปลอดภัยตรงกัน 16 ตัวอย่างคือ (วิธีมาตรฐานพบสารพิษตกค้างในปริมาณสูง)

ชนิดตัวอย่าง

GT-test kit

วิธีมาตรฐาน

ค่าความปลอดภัย

1. คะน้า

พบไม่ปลอดภัย

ไดโคโตฟอส 5.29 มก./กก.

ไม่มีค่ากำหนดยกเว้น USAใ.ห้พบได้เฉพาะในเมล็ดฝ้ายไม่เกิน 0.05 มก./กก.

2. คะน้า

พบไม่ปลอดภัย

ไดโคโตฟอส 1.56 มก./กก.

ไม่มีค่ากำหนดยกเว้น USA ให้พบได้เฉพาะในเมล็ดฝ้ายไม่เกิน 0.05 มก./กก.

คลอร์ไพริฟอส 0.08 มก./กก.

Kale 1 มก / กก

ไซเปอร์มีทริน 0.06 มก./กก.

Kale 1 มก / กก

3. คะน้า

พบไม่ปลอดภัย

เม็ทธามิโดฟอส 1.90 มก/กก

Broccoli 1 มก/กก*

ไซเปอร์มีทริน 1.72 มก/กก

Kale 1 มก / กก

4. คะน้า

พบไม่ปลอดภัย

โปรฟีโนฟอส 2.86 มก/กก

Broccoli 0.2 มก/กก*

5. คะน้า

พบไม่ปลอดภัย

พาราไธออน 0.32 มก/กก

ห้ามใช้

โปรฟีโนฟอส 0.85 มก/กก

Broccoli 0.2 มก/กก*

6. กวางตุ้ง

พบไม่ปลอดภัย

เอ็นโดซัลแฟน 2.91 มก/กก

Kale 1 มก/กก*, ผักทั่วไป 2 มก/กก*

7. กวางตุ้ง

พบไม่ปลอดภัย

โปรฟีโนฟอส 2.99 มก/กก

Broccoli 0.2 มก/กก*

เอ็นโดซัลแฟน < 0.01 มก/กก

Kale 1 มก/กก, ผักทั่วไป 2 มก/กก*

8. กวางตุ้ง

พบไม่ปลอดภัย

โปรฟีโนฟอส 1.91 มก/กก

Kale 1 มก / กก*

เอ็นโดซัลแฟน < 0.01 มก/กก

Kale 1 มก/กก*, ผักทั่วไป 2 มก/กก*

9. กวางตุ้ง

พบไม่ปลอดภัย

โปรฟีโนฟอส 4.49 มก/กก

Kale 1 มก / กก*

เอ็นโดซัลแฟน < 0.01 มก/กก

Kale 1 มก/กก*, ผักทั่วไป 2 มก/กก*

10. กวางตุ้ง

พบไม่ปลอดภัย

ไดโคโตฟอส 5.84 มก./กก.

ไม่มีค่ากำหนดยกเว้น USA ให้พบได้เฉพาะในเมล็ดฝ้ายไม่เกิน 0.05 มก./กก.

โปรฟีโนฟอส 0.76 มก/กก

Cauliflower 0.5 มก/กก*

คาร์โบฟูแรน 0.04 มก/กก

Cauliflower 0.2 มก/กก*

ไซเปอร์มีทริน 0.21 มก/กก

Kale 1 มก/กก*

เอ็นโดซัลแฟน < 0.01 มก/กก

Kale 1 มก/กก*

11. กวางตุ้ง

พบไม่ปลอดภัย

ไดโคโตฟอส 1.34 มก./กก.

ไม่มีค่ากำหนดยกเว้น USA ให้พบได้เฉพาะในเมล็ดฝ้ายไม่เกิน 0.05 มก./กก

ไซเปอร์มีทริน 0.02 มก/กก

Kale 1 มก/กก*

12. กวางตุ้ง

พบไม่ปลอดภัย

เมวินฟอส 2.44 มก/กก

Kale 1 มก / กก*

ไซเปอร์มีทริน 0.99 มก/กก

Kale 1 มก / กก*

เอ็นโดซัลแฟน 0.01 มก/กก

Kale 1 มก/กก*

13. กวางตุ้ง

พบไม่ปลอดภัย

โมโนโครโตฟอส 1.05 มก/กก

Cabbage 0.02 มก/กก*

ไซเปอร์มีทริน 0.49 มก/กก

Kale 1 มก/กก*

14. กวางตุ้ง

พบไม่ปลอดภัย

ไดโคโตฟอส 4.69 มก./กก.

ไม่มีค่ากำหนดยกเว้น USA ให้พบได้เฉพาะในเมล็ดฝ้ายไม่เกิน 0.05 มก./กก

เฟนวาลิเรท 9.72 มก/กก

Kale 10 มก*

โปรฟีโนฟอส 0.09 มก/กก

Cauliflower 0.5 มก/กก*

15. ผักชี

พบไม่ปลอดภัย

เอ็นโดซัลแฟน 2.98 มก/กก

Broccoli 0.5 มก/กก*
Kale 1 มก / กก, ผักทั่วไป 2 มก/กก*

16. ผักชี

พบไม่ปลอดภัย

เอ็นโดซัลแฟน 0.6 มก/กก

Broccoli 0.5 มก/กก*
Kale 1 มก / กก, ผักทั่วไป 2 มก/กก*

*ใช้ค่ากำหนดของสารพิษกับชนิดผักใกล้เคียง เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีค่ากำหนดในผักชนิดนั้นๆ

 

 

 

 

bottomline
 

ผู้ดูแลเว็บ | เว็บเกี่ยวข้อง
© 2004 GT trading