Thai_flag   |   Eng_flag

 

 

 

เกี่ยวกับยาฆ่าแมลง

 

 

 
 

 

   
 

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
  • ประสิทธิภาพของชุดตรวจฯ"จีที"
 
 

ชุดตรวจยาฆ่าแมลง"จีที"

 
 

 

 

กลับไปยังหน้าหลัก

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 

ประสิทธิภาพของชุดตรวจฯ"จีที"

intro

จากการศึกษาหาค่าต่ำสุดที่ตรวจได้ในสารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดไตรคลอร์ฟอน พบว่ามีค่าที่ 0.05 มิลลิกรัมต่ออาหารหนัก 1 กิโลกรัม และ เมื่อนำไปศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์กับวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการในตัวอย่างผักและปลาเค็มปลาแห้งที่ส่งวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างเดือนมิถุนายน 2539 ถึงเดือนมิถุนายน 2540 พบว่า

ในการตรวจสารพิษตกค้างในผักมีความไว (Sensitivity) ร้อยละ 92.3 , มีความจำเพาะ (specificity) ร้อยละ 85.1 , มีความถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 87.1 , ค่าพยากรณ์บวก (positive predictive value) หรือค่าที่แสดงถึงโอกาสของตัวอย่างผักต่างๆที่มีผลการทดสอบเป็นบวกจะตรวจพบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ 70.6 และ ค่าพยากรณ์ลบ (negative predictive value) หรือค่าที่แสดงถึงโอกาสของตัวอย่างผักที่มีผลการทดสอบเป็นลบ จะตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง ร้อยละ 96.6 สำหรับปลาเค็ม พบว่า มีความไว (sensitivity) ร้อยละ 92.7 , มีความจำเพาะ (specificity) ร้อยละ 77.5 ,มีความถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 82.3 , ค่าพยากรณ์บวก (positive predictive value) หรือค่าที่แสดงถึงโอกาสของตัวอย่างปลาเค็มที่มีผลการทดสอบเป็นบวกจะตรวจพบสารพิษตกค้าง และ ค่า พยากรณ์ลบ (negative predictive value) หรือค่าที่แสดงถึงโอกาสของตัวอย่างปลาเค็มที่มีผลการทดสอบเป็นลบ จะตรวจไม่พบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ 65.5 และร้อยละ 95.8 ตามลำดับ

ผลจากการสำรวจระดับปริมาณสารพิษตกค้างในผักผลไม้ที่หน่วยราชการต่างๆนำส่งวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยตรวจเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธีคือ วิธีการใช้ชุดน้ำยาทดสอบสำเร็จรูปGTกับวิธีการทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2539 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ได้ผลดังนี้

วิธีตรวจ

จำนวนตัวอย่าง

ตรวจพบ

ปลอดภัย

ไม่ปลอดภัย

ไม่พบ

GT-test kit

528

178(33.7%)

134(25.4%)

44(8.3%)

350(66.3%)

วิธีมาตรฐาน

145(27.5%)

130(24.6%)

16(3.0%)

383(72.5%)

ในจำนวนตัวอย่างที่พบว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะพบว่า วิธีการของชุดทดสอบGTจะคัดกรองตัวอย่างได้มากกว่า กล่าวคือ สามารถระบุได้ว่า มีตัวอย่างที่ไม่ปลอดภัยถึง 44 ตัวอย่าง ขณะที่วิธีการทางห้องปฏิบัติการ พบว่าไม่ปลอดภัยเพียง 16 ตัวอย่าง และเมื่อศึกษาต่อไปพบว่า ในจำนวนตัวอย่างที่ไม่ปลอดภัย 44 ตัวอย่าง สามารถจำแนกได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้

  1. ให้ผลที่พบว่าไม่ปลอดภัยตรงกัน 16 ตัวอย่างคือ (วิธีมาตรฐานพบสารพิษตกค้างในปริมาณสูง)
  2. GT-test kit พบว่าไม่ปลอดภัย แต่วิธีมาตรฐานปลอดภัย(ส่วนใหญ่พบสารพิษหลายชนิดในตัวอย่างเดียวกัน)
    /ไม่มีค่ากำหนด 16 ตัวอย่าง
  3. GT-test kit พบว่าไม่ปลอดภัย แต่วิธีมาตรฐานตรวจไม่พบ 12 ตัวอย่าง

ด้านล่างคื่อ Link ซึ่งไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ
" แนะนำชุดตรวจฯ"จีที""
1 | 2 | 3

 

ผู้พัฒนาชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
 

 

การติดต่อสอบถาม

 
 
 
 

คำถาม & คำตอบ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

bottomline
 

ผู้ดูแลเว็บ | เว็บเกี่ยวข้อง
© 2004 GT trading