Thai_flag   |   Eng_flag

 

 

 

เกี่ยวกับยาฆ่าแมลง

 

 

 
 

 

   
 

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
 

ชุดตรวจยาฆ่าแมลง"จีที"

 
 

 

 

กลับไปยังหน้าหลัก

การติดต่อสอบถาม

 

ระเบียบการเข้าขอฝึกอบรม

การเปิดอบรม เรื่อง "เทคนิคการตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง" (ยาฆ่าแมลง) ด้วยชุดตรวจฯ"จีที" ในทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้างจีทีการค้าการอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ขอจำกัดไม่เกิน 2 ท่าน (เนื่องจากพื้นที่มีจำนวนจำกัด)

ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรม ต้องแจ้งและสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยการทำหนังสือส่งตัวมาจากสังกัด ถึงคุณกอบทอง ธูปหอม หรือ/ สพ.ญ.กัลยวัจณ์ ธูปหอม โดยระบุชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็น นาย/นาง/นางสาว, ที่อยู่ของต้นสังกัด และ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หากว่าต้องการใบรับรองผ่านการอบรม ให้ระบุแจ้งในหนังสือส่งตัวด้วย และส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ (หรือแฟกซ์แจ้งให้ทราบก่อนเพื่อจองที่นั่ง และนำตัวจริงมาในวันอบรม)

รายละเอียดในการฝึกอบรม: ในช่วงแรกจะเป็นในภาคทฤษฎี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

  • ความหมายของยาฆ่าแมลง
  • ประเภทของยาฆ่าแมลง
  • หลักการของชุดตรวจฯ''จีที"
  • การเก็บตัวอย่างเื่ืพื่อการตรวจ
  • ภาพประกอบในขั้นตอนต่างๆของการตรวจ
  • การประเมินผลการตรวจ

สำหรับในช่วงหลังจะเป็นในภาคปฏิบัติ ซึ่งทางห้างจีทีจะจัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจตามจำนวนคนที่แจ้งมาล่วงหน้า ดังนั้นการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเป็นสิ่งจำเป็น มิฉะนั้นท่านจะเข้าร่วมการอบรมได้ในเฉพาะช่วงแรก

หมายเหตุ: นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นไป ทางห้างจีทีจะมีการสอบเพื่อรับใบรับรอง

 


ด้านล่างคื่อ Link ซึ่งไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ
"การติดต่อสอบถาม"
1 | 2 | 3

ผู้พัฒนาชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
 

 

การติดต่อสอบถาม

 
 
 
  • ระเบียบการเข้าขอฝึกอบรม
 

คำถาม & คำตอบ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

bottomline
 

ผู้ดูแลเว็บ | เว็บเกี่ยวข้อง
© 2004 GT trading