Thai_flag   |   Eng_flag

 

 

 

เกี่ยวกับยาฆ่าแมลง

 

 

 
 

 

   
 

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
 

ชุดตรวจยาฆ่าแมลง"จีที"

 
 

 

 

กลับไปยังหน้าหลัก

ผู้พัฒนาชุดตรวจฯ"จีที"

 

ผลงานเผยแพร่ - เฉพาะผลงานวิจัยชื่อแรก

 • สารเคมีกำจัดแมลงในเลือดผู้บริโภคอาหารในกรุงเทพมหานคร [ว. กรมวิทย. พ. 2526. 25(3) : 143 - 147]
 • ปริมาณสารเคมีกำจัดแมลงและ PCBsในหอยและน้ำทะเล [รายงานการสัมมนา วิชาการครั้งที่ 3 การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย]
 • การลดปริมาณเฟนิโตรไธออนในตั๊กแตนปาทังก้า [ว. กรมวิทย. พ. 2529. 28(1) : 39 – 45]
 • การลดปริมาณไตรคลอร์ฟอนในปลาแห้ง [ว. กรมวิทย. พ. 2530. 29(1) : 50 – 58]
 • สารเคมีกำจัดแมลงและพีซีบีในหอยและน้ำทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนบน พ.ศ. 2525 – 2529 [รายงานการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4 การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย]
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในส้มทั้งเปลือก และเฉพาะเนื้อส้ม [โภชนาการสาร. 2531. 22(1) : 56 - 64]
 • การใช้สารไตรคลอร์ฟอนป้องกันการเกิดหนอนแมลงวันในปลาเค็ม [ว. กรมวิทย. พ. 2531. 30(3) : 193 – 202]
 • ประสิทธิภาพวิธีวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชประเภทสารประกอบฟอสเฟตในผัก ผลไม้ และธัญพืชไทย [ว. กรมวิทย. พ. 2531. 30(4)]
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในดอกมะลิ น้ำดื่ม และน้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ [ว. กรมวิทย. พ.2535. 34(4) : 1 – 6]
 • การทดสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำแช่อาหาร [ว. กรมวิทย. พ. 2536. 35(3) : 173 – 180]
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักคะน้า [ว. กรมวิทย. พ. 2536. 35(2) : 121 – 128]
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและพีซีบีในอาหาร พ.ศ. 2531 – 2533. [ว. กรมวิทย. พ. 2536. 35(1) : 1 – 12]
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่คนไทยได้รับจากการบริโภคอาหาร พ.ศ. 2533 – 2534 [ว. กรมวิทย. พ. 2538. 37(1) : 47 – 55]
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและพีซีบีในอาหาร พ.ศ. 2534 – 2536. [ว. กรมวิทย. พ. 2538. 37(2) : 145 – 160]
 • ประสิทธิภาพของชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร [ว. กรมวิทย. พ. 2541. 40(3) : 273 – 287]
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พีซีบี และยาสัตว์ตกค้างในอาหาร พ.ศ. 2537 – 2539. [ว. กรมวิทย. พ. 2541. 40(4) : 485 – 497]

บทความ

 • การเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหาร พ.ศ. 2525 – 2529
 • การเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
 • ปลาเค็ม.........ยากันหนอนแมลงวัน
 • สารพิษตกค้างในอาหาร
 • สารพิษในน้ำดื่มน้ำเชื่อมอบดอกมะลิ
 • สารพิษในดอกกล้วยไม้และดอกกุหลาบ
 • บทบาทกระทรวงสาธารณสุขต่อการดำเนินงานด้านสารพิษตกค้างในยอาหาร
 • การเก็บและการเตรียมตัวอย่างอาหารเพื่อวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย
 • ยากันหนอนแมลงวันในปลาเค็มปลาแห้ง
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทองแดงในส้มเขียวหวาน
 • กรมวิทย์ผลิตชุดทดสอบฟอร์มัลดีไฮด์ รู้ผลเร็วใน 1 นาที
 • สารตกค้างจากเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหาร
 • กรมวิทย์ฯตรวจสารเลนดอลในอาหารสัตว์
 • กรมวิทย์ฯแนะวิธีบริโภคผักผลไม้อย่างปลอดภัย
 • การควบคุมสารพิษตกค้างในอาหารผลิตผลการเกษตร
 • สารพีซีบี....การเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารสด
 • น้ำยาทดสอบการปลอมปนของน้ำส้มสายชู
 • การเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหารที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร
 • สีและลักษณะของพริกดองน้ำส้ม สามารถบอกได้ว่า น้ำส้มสายชูปลอมด้วยกรดกำมะถัน
  หรือไม่
 • บริโภคแตงโม จะปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างหรือไม่
 • กรมวิทย์ฯเฝ้าระวังการตกค้างของสารเลนดอล และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเนื้อหมู
 • สธ.กับการเฝ้าระวังการใช้กรดกำมะถันปลอมปนในน้ำส้มสายชู
 • การเฝ้าระวังการใช้น้ำยาฟอร์มาลินแช่ผักและอาหารทะเลสด
 • กรมวิทย์.....ย้ำเตือนผู้บริโภค..........ล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค จะปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
 • กรมวิทย์ฯเฝ้าระวังสารเลนดอลในเนื้อหมูและเครื่องในหมู
 • กรมวิทย์ฯเตือนผู้บริโภคผลไม้ต่างประเทศ ให้ปอกเปลือกบริโภค
 • วิธีใหม่สำหรับตรวจหาสารกำจัดแมลงในข้าว
 • การเฝ้าระวังสารตกค้างของเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสดปลอดภัยจากสารพิษ
 • ชุดตรวจหายาฆ่าแมลงในอาหาร
 • กรมวิทย์ฯผลิตชุดน้ำยาตรวจหายาฆ่าแมลงในอาหาร
 • กรมวิทย์ฯตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหารพร้อมปรุง
 • ข่าวดีสำหรับผู้บริโภค......กรมวิทย์ฯสนับสนุนเครือข่ายควบคุมสารพิษตกค้างในผักสด
 • กรมวิทย์ฯดำเนินการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้
 • ข้อมูลสารพิษตกค้างในผัก
 • นโยบายการควบคุมสารพิษตกค้างในผักผลไม้
 • กรมวิทย์ฯรายงานสถานะการณ์สารพิษตกค้างในผักสดที่จำหน่ายทั่วประเทศ
 • ความเหมาะสมในการใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปจีที เพื่อคัดกรองตัวอย่างผัก/ผลไม้ที่มีสารพิษตกค้าง

คู่มือ/เอกสารประกอบการบรรยาย

 • แก๊สโครมาโตกราฟกับการวิเคราะห์สารตกค้างของเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหาร
 • หลักการของเครื่อง Spectrophotometerกับการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
 • การเตรียมตัวอย่างอาหาร การกำหนดหน่วยวัดปริมาณ และปริมาณต่ำสุดที่คำนวณได้ เพื่อการวิเคราะห์สารตกค้าง
 • การเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
 • วิธีเก็บตัวอย่างและวิธีตรวจสารฟอร์มัลดีไฮด์
 • Sample Preparation for Analysis by Using GT-Reagent Kit ( Thai version)
 • การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มสารประกอบฟอสเฟตในปลาเค็มปลาแห้ง โดยใช้ชุดน้ำยาตรวจหายาฆ่าแมลงชนิดสำเร็จรูป
 • การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มสารประกอบฟอสเฟต/คาร์บาเมท ในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดน้ำยาตรวจหายาฆ่าแมลงชนิดสำเร็จรูป
 • แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • วิธีการสุ่มตัวอย่างผลิตผลจากพืช เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
 • การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มสารประกอบฟอสเฟต และ/หรือสารคาร์บาเมท ในธัญพืชและถั่วแห้ง โดยใช้ชุดน้ำยาตรวจหายาฆ่าแมลงชนิดสำเร็จรูป

ผลงานผ่านสื่อต่างๆ

 • ถ่ายวีดีทัศน์เพื่อทำสารคดีเทคโนโลยีปริทรรศ์ เรื่อง ชุดตรวจหายาฆ่าแมลงในอาหาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสารพิษตกค้างในผัก ในรายการสารคดี รากแก้วแห่งปัญญา ตอนผักปลอดสารพิษ
 • สัมภาษณ์ประเด็นปัญหาในรายการใส่ใจในชีวิต ช่วง ทันการณ์ ทันโรค
 • สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงหรือสารพิษในผัก/ผลไม้ ในรายการ เช้านี้ที่ช่อง 3
 • สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษในผัก-ผลไม้ ช่วงรายการ เพื่อคุณภาพชีวิต ช่วงไทยช่วยไทย ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 • สัมภาษณ์เรื่อง ชุดตรวจยาฆ่าแมลงในอาหาร ทางสถานีวิทยุรัฐสภา รายการวิจัยก้าวไกล
 • สัมภาษณ์ในรายการทีวีชุมชนเรื่อง การควบคุมปริมาณสารตกค้างในผัก ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
 • สัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียง จส 100 ช่วง การเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • สัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียง จส 100 ช่วงประเด็น ช่วยกันดูแล เรื่อแง การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก
 • สัมภาษณ์รายการ โลกและการอนุรักษ์ เรื่อง ข่าวการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหาร
 • สัมภาษณ์รายการ รักเรา.....รักษ์โลก เรื่อง น้ำดื่มบรรจุขวด
 • ออกอากาศรายการเทคโนโลยีนิเทศเรื่อง ชุดตรวจสอบฟอร์มาลินในน้ำแช่อาหาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 • สัมภาษณ์รายการ ลมหายใจของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประเด็นเรื่อง การตรวจหายาฆ่าแมลงในอาหาร ทางสถานีวิทยุ FM 97 MHz
 • สัมภาษณ์ข่าวในรายการ 1 นาทีกับดินดำน้ำชุ่มเรื่อง ชุดตรวจหายาฆ่าแมลงกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้
 • สัมภาษณ์รายการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล เรื่อง ชุดตรวจหายาฆ่าแมลง ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 97, AM 1162
 • สัมภาษณ์รายการเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ เรื่อง ชุดตรวจยาฆ่าแมลง ทางสถานีวิทยุ FM 97.5
 • ออกอากาศในรายการ คนไทยวันนี้ เรื่อง ชุดตรวจหายาฆ่าแมลงในอาหาร ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
 • ออกอากาศรายการ เกษตรกรรมกับธรรมชาติ ของศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาสื่อทางการเกษตรเรื่อง ชุดทดสอบอาหาร(ชุดทดสอบฟอร์มาลินและชุดตรวจหายาฆ่าแมลง) ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11

ด้านล่างคื่อ Link ซึ่งไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ
" ผู้พัฒนาชุดตรวจฯ"จีที""
1 | 2 | 3

ผู้พัฒนาชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 • ผลงาน
 
 

 

การติดต่อสอบถาม

 
 
 
 

คำถาม & คำตอบ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

bottomline
 

ผู้ดูแลเว็บ | เว็บเกี่ยวข้อง
© 2004 GT trading