Thai_flag   |   Eng_flag

 

 

 

เกี่ยวกับยาฆ่าแมลง

 

 

 
 

 

   
 

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
 

ชุดตรวจยาฆ่าแมลง"จีที"

 
 

 

 

 

 

เกี่ยวกับยาฆ่าแมลง

 

การบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารเคมีปนเปื้อนหรือตกค้างอยู่ จะได้รับสารพิษตกค้างในอาหาร แม้อาจจะได้รับในปริมาณต่ำ แต่การที่ได้รับเป็นประจำๆ สารพิษอาจสะสมเป็นปัญหาเรื้อรัง และส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานต่างๆในร่างกาย เช่น....รายละเอียดเิิพิ่มเติม

แนะนำชุดตรวจฯ"จีที"

GT-Pesticide Residual test kit

ชื่อ : ชุดน้ำยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง/สารพิษตกค้าง "จีที"

ลักษณะ : เป็นชุดทดสอบอย่างง่ายในการตรวจหายาฆ่าแมลง/สารพิษตกค้าง

 

ตรวจสอบ :
ตรวจสอบความเป็นพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) และ/หรือ สารพิษอื่นๆ ที่อาจปนเปื้อนหรือตกค้างในอาหาร โดยสามารถตรวจหาความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Organophosphate, Carbamate และสารพิษอื่นๆที่เป็นสาร Cholinesterase inhibitor.

ตัวอย่างเป้าหมาย :
ผัก ผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ, อาหาร, ปลาเค็ม, น้ำและดิน

หลัการทำงาน :
Cholinesterase inhibition technique รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์ตัดสิน :
เกณฑ์ตัดสินที่ยอมรับได้คือ ตัวอย่างที่ตรวจสอบความเป็นพิษตกค้าง ต้องมีระดับความเป็นพิษตกค้างของสารพิษเดี่ยวหรือสารพิษโดยรวม ไม่เกินกว่าระดับที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ลดลงร้อยละ 50 (50%Inhibition)

การประเมินผล :
จากการเปรียบเทียบความเข้มของสีที่เกิดขึ้นในหลอดตัวอย่างที่ตรวจ กับหลอดควบคุมและหลอดตัดสิน (หลอดควบคุม คือไม่พบสารพิษตกค้าง และหลอดตัดสิน คือ มีสารพิษตกค้างที่ยับยั้งประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซน์อยู่ทีระดับ 50 % ซึ่งผลการตรวจด้วยชุดน้ำยา "จีท"ี จะบ่งบอกเป็น 3 แบบ คือ

  1. ไม่พบสารพิษตกค้าง (สีของหลอดตัวอย่าง อ่อนกว่าหรือเท่ากับ หลอดควบคุม
  2. พบสารพิษตกค้างในระดับที่ปลอดภัย (สีของหลอดตัวอย่าง เข้มกว่า หลอดควบคุมแต่ ยังอ่อนกว่าหลอดตัดสิน
  3. พบสารพิษตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย (สีของหลอดตัวอย่าง เข้มเท่ากับ หรือ เข้มกว่า หลอดตัดสิน) รายละเอียดเิิพิ่มเติม


1. ชุดทดสอบสารกำจัดเชื้อราDTC

2. ชุดทดสอบสารกำจัดแมลง
กลุ่มไพรีทรอยด์

   

ชุดตรวจหายาฆ่าแมลงจีที
แบบ 8 นาที
  สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 879 5805

   

 ชุดทดสอบไนเตรต
ในอาหาร
!
 สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 879 5805

   
 


 คำถาม&คำตอบ

 


  • จะแก้ปัํญหาอย่างไรในตัวอย่างทีสกัดเรียบร้อยแลัวมีสีีเข้ม หรือ เห็นสีอย่างชัดเจน เช่นในตัวอย่างพริก?
    คำตอบ

 


  • จะสกัดตัวอย่างน้ำมันอย่างไร?
    คำตอบ

 

 

 

ระเบียบการเข้าขอฝึกอบรม

 

 รายชื่อหน่วยงานผู้ใช้ชุดตรวจฯจีทีี    

 

 

  รัฐบาล

  เอกชน

 

ยังมี Relate Website ที่น่าสนใจเชิญคลิ๊กที่นี้

 

Credit to: http://oneweb.utc.edu/~deborah-mcallister/educ575/wq03JuliaClark/wqJulieClark.htm

 

ข้อคิดของผู้พัฒนาชุดตรวจฯ จีที

 


ข้อคิดเห็น ตอนที่ 2
ี่
.........ในฐานะที่ข้าพเจ้าเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการตรวจหาสารพิษตกค้างทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากว่า 30 ปี และยังคลุกคลีกับชุด”GT” ถึงแม้ว่าจะเป็นในระยะเวลาที่สั้นกว่ามาก แต่ข้าพเจ้าสามารถจะบอกได้โดยไม่ลังเลใจเลยว่า ข้าพเจ้าเลือกที่จะบริโภคผักหรือผลไม้ที่มีผลการตรวจว่าไม่พบหรือพบปลอดภัยจากการตรวจของชุด”GT” มากกว่าผลจากการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานที่ใช้เครื่องมือราคาแพง......รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ชุดตรวจยาฆ่าแมลง"จีที"

 

ชุดตรวจยาฆ่าแมลง"จีที" ประกอบดัวยน้ำยาสกัด-1, น้ำยาสกัด-2, จีที-1, จีที-2, จีที-2.1, จีที-3, จีทึ-3.1,จีทีึ-4, จีที-5 และ ชุดอุปกรณ์ประกอบการตรวจประกอบด้วย กล่องตะกร้ามีหูหิ้วบรรจุอุปกรณ์ทั้งหมด....รายละเอียดเิิพิ่มเติม

ผู้พัฒนาชุดตรวจฯ"จีที"

 
 
 
 

 

การติดต่อสอบถาม

 
 
 
 

คำถาม & คำตอบ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

bottomline
Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

You are the visitors number: ผู้ดูแลเว็บ | เว็บเกี่ยวข้อง
© 2004 GT trading